Medling vid konflikt

family50

En ”vanlig” skilsmässa där barn är inblandade kan vara nog så uppslitande, men när den har internationella inslag, får den också andra dimensioner. Det värsta är kanske oron för att någon ska föra bort barnen till ett annat land i samband med en separation eller kvarhålla dem utomlands efter ett umgänge. Dessa jobbiga frågor och farhågor kan man självklart få professionell hjälp med.

Det behöver verkligen inte gå så långt som till rättegång och att vända sig till en domstol skall gärna vara något av den sista utvägen. I domstolar finns det ofta inga vinnare eller förlorare och relationerna föräldrarna emellan brukar enbart försämras och tillspetsas efter en domstolstvist, i vilken vilt främmande människor ska bestämma över era liv.

Vi vill varmt rekommendera alla att sätta sig ned och tänka igenom situationen ordentligt, gärna utifrån barnets synvinkel. Det bästa för barnet är när dess föräldrar når någon slags samförståndslösning och kan samarbeta, eftersom de alltid kommer att behöva ha kontakt kring sitt barn och diskutera de frågor som kan uppstå längs vägen. I de flesta fall handlar det inte om en god och en ond förälder, utan oftast om två föräldrar som bägge älskar sina barn, men som har olika uppfattningar om vad som är bäst för dem eller vart de ska bo. Det går faktiskt att hitta svar på dessa frågor och funderingar. Även när en situation ser becksvart ut så finns det kanske en chans att lösa den utan att behöva blanda in advokater och domstolar.

Medling är också en bra idé även om ni är mitt i ett rättegångsdrama. Det kan användas när barn redan förts bort ur ett land för att nå en förlikning och för att slippa ytterligare lidande och kostnader. Det är också ett utmärkt medel att använda sig av efter att ev. rättegångar avgjorts och barn återförts eller kvarhållts. För barnens skull så måste föräldrarna försöka hålla en viss normal kontakt även efter att domaren har sagt sitt.

Vi rekommenderar alla att hitta ett bra samtalsstöd som ni bägge kan få förtroende för. Ibland kan det hjälpa att bara sätta sig ned tillsammans med sina respektive advokater eller juridiska ombud, alla samtidigt, för att hitta en hållbar lösning. Socialtjänsten tillhandahåller gratis stöd genom den s.k. Familjerätten där juridiskt bindande avtal kan tas fram, vilka har samma legitimitet som en dom i tingsrätten. Det finns också privata alternativ, familjeterapeuter, socionomer etc. som kan vara till stöd och hjälp. Detta alternativ finns ofta att tillgå även i andra länder utomlands, bl.a. via ISS – International Social Services.

Om någon av er har en religiös tro så är det kanske ett bra alternativ att tala med en präst, imam eller annat religiöst överhuvud som kan vägleda er framåt på rätt värdegrund och väg.

family3 (Small)

Länk till EU Parlamentets kostnadsfria medling i internationella tvister om barn:

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/000c205a13/Child-abduction-mediator.html

Europaparlamentets ombudsman för barn som förs bort vid internationella vårdnadstvister

Uppdraget som Europaparlamentets ombudsman för barn som förs bort vid internationella vårdnadstvister inrättades 1987 på initiativ av parlamentets dåvarande talman lord Plumb för att hjälpa barn som förts bort av endera föräldern efter en skilsmässa eller separation mellan föräldrar från två olika länder. Roberta Angelilli utsågs år 2009 till Europaparlamentets ombudsman för barn som förs bort vid internationella vårdnadstvister. Hon efterträdde Marie-Claude Vayssade (1987–1994), Mary Banotti (1995–2004) och Evelyne Gebhardt (2004-2009).

Ombudsmannens uppdrag är att försöka få fram en frivillig överenskommelse mellan den förälder som fört bort barnet och den andra föräldern, alltid med barnets/barnens bästa för ögonen. Alla barn har rätt till båda föräldrarna. Därför kan båda föräldrarna begära medling.

Vad är medling?

När det gäller internationella bortföranden av barn är målet att inom ramen för medlingen uppnå en förhandlingslösning för barnets bästa. Europaparlamentets ombudsman för barn som förs bort vid internationella vårdnadstvister har som huvuduppdrag att hjälpa föräldrarna att hitta den bästa lösningen för barnets välbefinnande. Därför måste det framhållas att det är ombudsmannens absoluta plikt att ha det bortförda barnets bästa för ögonen. För att bespara barn och föräldrar den känslomässiga och psykiska stress som kan bli följden av en rättegång kan Europaparlamentets ombudsman informera och ge råd om ett annat sätt att lösa tvisten, nämligen genom medling.

Hur går medlingsförfarandet till?

De föräldrar som vill delta i ett medlingsförfarande kallas till Europaparlamentet eller den plats där barnet bor (beroende på omständigheterna i fallet) för en öppen diskussion om saken inom en annan ram än den strikta rättsprocessens. Genom förfarandet erbjuds kunnig och värdefull hjälp för att göra en sådan diskussion möjlig och givande.

För att garantera att det blir ett effektivt och professionellt medlingsmöte utser Europaparlamentets ombudsman för barn som förs bort en lämplig medlingsgrupp för varje enskilt fall.

Medlingens fördelar och resultat

Om parterna når en överenskommelse genom medling kan man undvika att barn flyttas i onödan, föräldrarna kan aktivt och målinriktat ta itu med alla frågor som rör familjen och konflikten kan lösas snabbare och billigare än i domstol. När parterna har förstått, godkänt och undertecknat överenskommelsen, kan en domstol omvandla överenskommelsen till ett formellt domstolsbeslut som erkänns och har verkställighet i andra länder.

sisters (Small)

Ombudsmannens roll

Allt fler äktenskap i EU ingås över nationsgränserna. Vid skilsmässa eller separation väljer ofta makarna att återvända till hemlandet. Om paret har ett gemensamt barn kan situationen bli mycket komplicerad. Det händer ofta att den förälder som inte har vårdnaden för bort barnet eller barnen efter separationen eller vägrar att låta dem resa tillbaka efter ett besök.

Ännu vanligare är det att barnen flyttas eller hålls kvar av vårdnadshavaren utan medgivande från den andra föräldern. Detta utgör en kränkning av den andra förälderns rättigheter enligt lag och leder ofta till rättegång.

Europaparlamentets ombudsman för barn som förs bort vid internationella vårdnadstvister har som huvuduppdrag att hjälpa föräldrarna att hitta den bästa lösningen för att barnet skall ha det bra. Därför måste det framhållas att det är ombudsmannens absoluta plikt att ha det bortförda barnets bästa för ögonen. För att bespara barn, föräldrar och andra närstående som mor- och farföräldrar den känslomässiga stress och splittring som kan bli följden av en rättegång kan parlamentets ombudsman informera och ge råd om andra sätt att lösa tvisten, nämligen genom medling.

Om parterna når en överenskommelse genom medling kan man undvika att barn flyttas i onödan, föräldrarna kan aktivt och målinriktat ta itu med alla frågor som rör familjen och konflikten kan lösas snabbare och billigare än i domstol. När parterna har förstått, godkänt och undertecknat överenskommelsen, kan en domstol omvandla överenskommelsen till ett formellt domstolsbeslut som erkänns och har verkställighet i andra länder.

För att medlingen skall fungera och skötas professionellt utser ombudsmannen medlare för varje enskilt fall.

Man försöker se till att medlarna är en kvinna och en man varav en jurist och en lekman och att båda talar båda parternas språk.

Notera att EU Parlamentet accepterar fall där barnet ännu inte kidnappats och medlingen utgör ett verktyg för att förebygga, förhindra att det sker. Kravet är att fallet ska ha internationell karaktär gm att parterna bor i olika länder, har olika nationalitet mm. Vet ej vilka exakta kriterier de har för att acceptera fallen.

Ang att svenska domstolar inte respekterar gällande lagar och konventioner gällande barnets rätt att uttrycka sin vilja: (Forskare Jeanette Sundhall avhandling ”Barnen får inte komma till tals i vårdnadstvister”, disputation 16 juni 2012 vid inst. för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet) Barnen får inte komma till tals i svenska domstolarna trots:

1. Bryssel II konventionen, art 11 (2) Obligatoriskt för domstol att låta barnet komma till tals.
2. FN:s Barnkonvention art 12.
3. Föräldrabalken kap 6.
4. Haagkonventionen art 13 (2).
5. EU stadgar för grundläggande rättigheter art 24. Se nedan. *
6. Haagkonventionens guide for good practice vid crossborder visitation. (Klicka HÄR för att ladda ned den som PDF)
7. Haagkonventionen guide to good practice for mediation.
8. Haagkonventionen guide to good practice III, Preventive Measures.

—————————————–

*Artikel 24 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
Barnets rättigheter:
Barn har rätt till det skydd och den omvårdnad som behövs för deras välfärd. De skall fritt kunna uttrycka sina åsikter. Dessa åsikter skall beaktas i frågor som rör barnen i förhållande till deras ålder och mognad. Vid alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas av offentliga myndigheter eller privata institutioner, skall barnets bästa komma i främsta rummet. Varje barn har rätt att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkta kontakter med båda föräldrarna, utom då detta strider mot barnets bästa.

 

shake20