Motion 2009/10:Ju347 Riskbedömning vid vårdnadstvister

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2009/10&bet=Ju347

Motionen är skriven av Andreas Norlén(M) och handlar om att svenska domstolar måste väga in riskerna för olovliga bortföranden av barn i samband med vårdnadstvister.  Vi på SBN vill applådera detta initiativ som länge har behövts. Hur många föräldrar ska förtvivlat försöka påtala för domstolen att det finns en stor risk för ett bortförande och sedan få detta ignorerat av domarna med resultatet att barnen försvinner spårlöst? Hur många fler? Vi hoppas innerligt att Norléns initiativ kan leda till ett slut på detta! Tack Andreas!

Nedan kan du läsa motionen i sin helhet:

—————————————————————-

Motion 2009/10:Ju347 Riskbedömning vid vårdnadstvister

Motion till riksdagen
2009/10:Ju347
av Andreas Norlén (m)

andreasnorlen

Riskbedömning vid vårdnadstvister


Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en kunskapssammanställning när det gäller risk för bortförande av barn vid vårdnadstvister.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbildning i riskbedömning för domare, socialtjänstens personal m.fl.

Motivering

Vid vårdnadstvister förekommer det varje år ett antal fall, då barn förs bort av den ena föräldern mot den andra förälderns vilja. I en del av dessa fall förs barnen utomlands. År 2008 kom 105 ärenden av sistnämnt slag in till Utrikesdepartementet (UD). Det är angeläget att motverka och minimera olovligt bortförande av barn.

Forskning visar att det finns ett antal riskfaktorer, vilkas förekomst innebär en ökad risk för att en förälder kommer att föra bort barnet. Mot bakgrund av denna kunskap, kan man göra bedömningar av hur hög risken för olovligt bortförande av barnet är.

Svenska domstolar och sociala myndigheter, som har att hantera vårdnadsärenden, har ofta låg kunskap om vilka dessa riskfaktorer är och hur de ska värderas. Det kan leda till att de fattar beslut som ökar risken för att barnet ska föras bort, i värsta fall föras utomlands, t.ex. genom att ge en förälder, beträffande vilken det föreligger en klart förhöjd risk att vederbörande ska föra bort sitt barn olovligt, rätt till icke övervakat umgänge med barnet.

I andra länder, bl.a. ett antal amerikanska delstater, har man i sin familjerättsliga lagstiftning tagit in detaljerade regler om vilken typ av riskbedömningar som domstolar och sociala myndigheter har skyldighet att göra i samband med vårdnadsärenden. Det är en lagstiftningsteknik som är främmande för svensk rätt, men det är angeläget att svenska domare och socialtjänstens personal blir bättre på att genomföra dessa riskbedömningar och därför bör utbildning om detta anordnas av lämplig myndighet, förslagsvis Domstolsverket eller Brottsoffermyndigheten.

Som förberedelse för denna utbildning bör myndigheten genomföra och sedan tillgängliggöra en bred sammanställning av tillgänglig kunskap om riskbedömningar i vårdnadsärenden.

Stockholm den 5 oktober 2009
Andreas Norlén (m)